Chairman-cum-Managing Director

Shri P. K. Sinha

Functional Directors

Miss Shantilata Sahoo

Shri Gunadhar Pandey

Shri P. S. R. K. Sastry

Part Time Official Directors

Ms. Reena Sinha Puri

Shri S.N. Prasad

Non-Official Part Time Directors

Prof. A.K. Agrawal

Shri S.M. Jharwal

Shri S.K. Maheshwari

Permanent Invitees

Shri Sunil Agrawal

Shri S. K. JHA