Chairman-cum-Managing Director

Shri P. K. Sinha

Functional Directors

Shri Gunadhar Pandey

Shri N.N. Thakur

Shri M. K. Prasad

Shri Bimlendu Kumar

Part Time Official Directors

Shri Mukesh Choudhary

Shri S.N. Tiwary

Non-Official Part Time Directors

Shri B.P. Pandey

Smt. Ramilaben Bara

Permanent Invitees

Shri Sunil Aggrawal

Shri S.K. Jha

Shri Prakash Tiwari